อาสาฬหบูชาคำกลอน

 Webmaster   9 ก.ค. 2560

อาสาฬหบูชาคำกลอน

"พระผู้มี พระภาค พระองค์ใด
เป็นหลักใจ ให้พึ่ง ซึ่งเราผอง
ประกาศธรรม นำศาสน์ สมใจปอง
ประชาซ้อง จอมปราชญ์ ศาสดา

อรหันต์ ตรัสรู้ เองโดยชอบ
การุญรอบ ส่ำสัตว์ มนุสสา
ประโยชน์ใหญ่ เกื้อกูล พูนชัยมา
เพื่อประชา พ้นทุกข์ สุขอนันต์

อาสาฬหะ ปุณณมี ทวีฤกษ์
ประกาศเกริก ธรรมจักร เกษมสันต์
อริยสัจ-สี่แรก ประกาศพลัน
กลางไพรวัลย์ ถิ่นมฤค มรคา

ปัญจวัค-คีห้า มาสดับ
น้อมใจรับ พระสัทธรรม เทศนา
กระจ่างแจ้ง ใจพระ-โกณฑัญญา
ได้ดวงตา เห็นธรรม ล้ำเลิศชน

สิ่งใดเกิด ขึ้นได้ ธรรมดา
สิ่งนั้นหนา ดับไป ไม่สับสน
โกณฑัญญะ ประจักษ์มั่น ในกมล
ธรรมาดล ปฐมสงฆ์ องค์อัญญา

จึงกราบทูล ขออุ-ปสมบท
พระสุคต ประทานสม ปรารถนา
โกณฑัญญะ พระสงฆ์แรก รัตนา
จึงโลกา ครบไตรรัตน์ วิวัฒน์ชัย

มงคลกาล ประจวบมา ณ บัดนี้
อาสาฬหะ ปุณณมี กาลสมัย
พระจันทร์เพ็ญ เด่นดวง สาดแสงไกล
น้อมดวงใจ ปฏิบัติ ธรรมบูชา

เราทั้งหลาย มาพร้อม ประชุมแล้ว
วันดวงแก้ว ครบสาม อารักขา
วันประกาศ ธรรมจักร รุจิรา
วันสังฆา ปรากฏครบ บรรจบกัน

ถือธูปเทียน บุปผา คารวะ
เอากายะ ต่างฐาน สมานฉันท์
ประทักษิณ ปฏิมา ภควันต์
ระลึกมั่น เจดีย์ ที่รวมใจ

ข้าแต่องค์ ทรงธรรม ชินสีห์
โดยอตี-ตารมณ์ สมวิสัย
ประจักษ์แจ้ง ในพระคุณ อบอุ่นใจ
สามรอบไซร้ ประทักษิณ เทอดสักการ."

ภภภ รจนาถวายเป็นพุทธบูชา
ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ จงขจัดภัยพุทธศาสนา
อันเกิดแต่เหล่าเดียรถีย์ และพุทธเทียม
ที่มีใจฝักใฝ่เดียรถีย์ สมคบกัน
ทำลายพระพุทธศาสนา
จงมีอันเป็นไป สมควรแก่กรรม
โดยเร็วพลันเทอญ...

ภภภ 8/7/2560 10:56   


ที่มา : เพจ : พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล


 เปิดอ่านหน้านี้  5992 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย