ทางสว่างแห่งบุญ

 หิ่งห้อยน้อย   19 เม.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
คนจน ... ความจน

๐ บางคนนำจนอ้าง ..... ขวางบุญ
ว่าจนมิอาจหนุน ......... บุญได้
ยิ่งหันหลังให้บุญ ........ อกุศล ทวีนา
อ้างหาเช้ากินค่ำไซร้ ... มิได้สร้างบุญ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


   

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
คนจน ที่ไม่จนบุญ

๐ คนจนที่จิตมิ ........... จนบุญ
น้อมจิตสู่พุทธคุณ ...... คุ้มเกล้า
น้อมธรรมมานำหนุน ... เกิดก่อ บุญนา
ไตรรัตน์น้อมเข้าเคล้า . จิตและวิญญาณ

๐ จิตนั้นตั้งมั่นพร้อม ... ยินดี
รู้จำแนกทานทวี ......... ยิ่งแล้ว
เพื่อลดละตระหนี่ ........ ในจิต เจ้าเอย
ยินดีทุกเมื่อแล้ว ......... ยื่นให้ในทาน

๐ สมาทานศีลมั่นใน .... จินตนา
ระวังกายวาจา ............ ทุกเมื่อ
สำรวมในสีลา ............ ปาฏิโมกข์
กลิ่นฟุ้งจึงอะเคื้อ ........ หอมด้วยกลิ่นศีล

๐ สำรวมจิตตั้งไว้ ........ ในฌาน
ฌานก่อให้เกิดญาณ ..... ยิ่งแล้ว
สมาธิตั้งมั่นนาน .......... เกิดก่อ
สามทางนี้บุญแก้ว ........ มิข้องความจน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย