-:- ทำทานกับเนื้อนาบุญอย่างไร .. จึงมีผลมาก -:-

 หิ่งห้อยน้อย   27 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

-:- ทำทานกับเนื้อนาบุญอย่างไร .. จึงมีผลมาก -:-

๏ ในท้องนา ชาวนา หวังผลผลิต
แม้นตั้งจิต ดูแลนา พาสมหวัง
นาดินดี ที่มีปุ๋ย ช่วยเสริมพลัง
ผลผลิต บานสะพรั่ง ดั่งจินตนา

๏ นาผืนใด ดินไม่ดี ไม่มีปุ๋ย
ดินร่วนซุย ไม่อุ้มน้ำ ย้ำปัญหา
แม้นเมล็ดพันธุ์ ชั้นดี มีราคา
เจอต้นหญ้า เต็มผืนนา หมดทางงาม ๚


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402758523130215&set=a.107364836002920.12266.100001882116732&type=1&theater


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- ทำทานกับเนื้อนาบุญอย่างไร .. จึงมีผลมาก -:-

๏ นรชน คนดี มีกุศล
หวังบุญดล สร้างกุศล บนทางสาม
ทั้งทาน ศีล ภาวนา พาจิตงาม
หวังพ้นกาม กระทำเหตุ สมเจตนา

๏ ต้องเลือกเนื้อ นาบุญ ปุญญเขต
จึงสมเหตุ ทำไว้ ในปริศนา
ทานต้องเลือก ให้แก่ชน พ้นกามา
ทั้งราคะ โทสา มหาทาน

๏ อีกผู้สิ้น โมหะ ละความอยาก
บ่อตัณหา แห้งผาก ผลผสาน
เนื้อนาบุญ เกื้อหนุน สุนทรทาน
ผลจึงมาก ตามต้องการ เจือจานบุญ

๏ ปฏิคาหก ผู้รับทาน จึงสำคัญ
ใช่แบ่งชั้น กระทำกัน เพื่อการหนุน
ดุจทำนา นาต้องดี นี้คือทุน
สั่งสมบุญ ต้องเลือกไว้ ให้ถูกทาง ๚

********************************
ปุญญเขต = บุญเขต = เนื้อนาบุญ
ปฏิคาหก = ผู้รับ
ทายก = ผู้ให้

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

-:- ทำทานกับเนื้อนาบุญอย่างไร .. จึงมีผลมาก -:-

นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ,
หมู่สัตว์นี้ก็มีราคะเป็นโทษ
ฉะนั้นแล ทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะ
จึงมีผลมาก.

นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ,
หมู่สัตว์นี้ก็มีโทสะเป็นโทษ
ฉะนั้นแล ทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากโทสะ
จึงมีผลมาก.

นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ,
หมู่สัตว์นี้ก็มีโมหะเป็นโทษ
ฉะนั้นแล ทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากโมหะ
จึงมีผลมาก.

นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ,
หมู่สัตว์นี้ก็มีความอยากเป็นโทษ
ฉะนั้นแล ทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากความอยาก
จึงมีผลมาก

**************************
ติณโทสานิ เขตฺตา
นิราคโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ
ทินฺนํ โหติ มหปฺผลํ

ติณโทสานิ เขตฺตานิ
โทสโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ
ทินฺนํ โหติ มหปฺผลํ.

ติณโทสานิ เขตฺตานิ
โมหโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ
ทินฺนํ โหติ มหปฺผลํ.

ติณโทสานิ เขตฺตานิ
อิจฺฉาโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีคติจฺเฉสุ
ทินฺนํ โหติ มหปฺผลํ


http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=1162&Z=1243

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
เนื้อนาบุญ มีผลมาก ทราบในจิต
แต่ที่ติด เรียนรบกวน ช่วยขยาย
ชี้ทางแด่ ผู้รู้น้อย ประสงค์คาย
ให้ข้องกลาย เป็นสว่าง ซึ่งทางบุญ

ว่าผลบุญ ของคนยาก จนเหลือแสน
ซ้ำขาดแคลน ซึ่งทรัพย์ จะเกื้อหนุน
ทั้งกุศล ทั้งปัจจัย ไหนจะทุน
คงหมดลุ้น จะสร้างทาน ได้ดังใจ

กับผลบุญ ของคนรวย มีทรัยพ์มาก
ใครก็อยาก ชวนร่วมสร้าง ซึ่งบุญใหญ่
จะวัดบุญ ที่จน-รวย หรืออย่างไร
วอนช่วยไข ให้กระจ่าง สว่างที
 เปิดอ่านหน้านี้  5684 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย