อามิสทาน

 Webmaster  

ทานอย่างที่ ๑ เรียกว่า "อามิสทาน" หรือ "วัตถุทาน" ก็ได้ แล้วแต่จะเรียก

วัตถุทาน คือให้วัตถุ

อามิสทาน ก็คือให้อามิส

"อามิส" คำนี้แปลว่า เหยื่อ ฟังแล้วน่าขยะแขยง อามิสนี้ หมายถึงของที่จะกินทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แม้แต่ข้าวปลาอาหารนี้ เขาก็เรียกว่า อามิส

"อามิสทาน" เป็นทานที่มีผู้รับ หรือต้องมีผู้รับ เพราะฉะนั้น จะต้องมีผู้รับที่ดี แล้วก็ต้องมีวัตถุทานที่ดี แล้วก็ต้อง มีการให้ที่ดี นี่คือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการให้วัตถุทาน ถ้าท่านทั้งหลายจะให้วัตถุทาน อามิสทาน ต้องเลือกดูให้ดี ให้มีผู้รับที่ดี ให้มีสิ่งของที่ดี แล้วมีการให้ หรือการกระทำการให้นั้นที่ดี นี้เราจะได้ว่ากันต่อไปว่า จะเลือกกันอย่างไรจึงจะดี

- พุทธทาสภิกขุ -

ที่มา : http://www.dhammathai.org/store/giving/giving07.php

2,861


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย