มกราคม


งานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบท จังหวัดขอนแก่น

งานประจำปีของอำเภอจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จากสภาหัตถกรรมโลก (World Crafts Council)


กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP และการเดินแฟชั่นโชว์ (พรมแดง) ชุดผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอชนบท ฯลฯ

สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย