สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน
สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ
ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกันพุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 407 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย