เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด

 naret    20 เม.ย. 2555

ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด ถวายเป็นพุทธบูชา

ณ สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม(ธรรมานันทสถาน)ธรรมยุต ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัภูมิ

เนื่องด้วย ในเขตอำเภอคอนสาร มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ดังนั้น ในการนี้ จึงขอเรียญเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัด ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ-ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัท ตลอดถึงใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วย

อนึ่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดถึงถวายเป็นพระกุศลบูชาคุณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จะทรงเจริญชนมายุ ครบ ๑๐๐ พรรษา ในปีพุทธศาศักราช ๒๕๕๖ ด้วย

ดูภาพกิจกรรมของสำนักสงฆ์ได้ที่
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002506859202


ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระมหานเรศ สาริสฺสโร (เรขาโชค)

Email:thamma-nantha@hotmail.com

โทร: 02-7141975 หรือ 087-8076246

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล โอนปัจจัยสมทบทุน ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
เลขที่บัญชี 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค(ทุนสร้างวัดสามัคคีธรรม)

ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบุญ สามารถแจ้งชื่อ-ที่อยู่ พร้อมรายละเอียดการร่วมบุญมาที่
Email:thamma-nantha@hotmail.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
การสร้างวัด คือการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่
การทำบุญที่ที่นับว่าเป็นมหากุศล

ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมาก?????ต้องทำบุญถูกที่ ถูกเวลา ตรงกับความต้องการ และสิ่งที่ทำบุญจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนมาก วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำความดี การทำบุญเพื่อสร้างวัด จึงได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก เพราะเงินที่ทำบุญมีส่วนให้วัดสำเร็จได้ ถ้าไม่มีเราวัดคงจะสำเร็จไม่ได้ และที่สำคัญเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ ไปอีกนานเท่านาน


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วิสฺสาสา ปรมา ญาติ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง

• แก่นสารของอานาปานสติ 2/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• เราชื่นชมข้อดีของสิ่งรอบตัว โดยการหยุดและพิจารณาสิ่งนั้นอยู่เป็นนิจ

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย