His Majesty the King of Thailand

     

ความทรงจำ.......อันล้ำค่า
อยากชวนเพื่อนๆ ชาวไทยและชาวต่างชาติมาดูเว็บที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของ พระเจ้าอยู่หัวของคนไทย

http://www.mylifewithhismajestytheking.com/index.cfm   
 4,244 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย