ปริโพธ เรื่องของชาวบ้าน พระไม่ควรวุ่นวาย

 prommasit  

ปริโพธ เรื่องของชาวบ้าน พระไม่ควรวุ่นวาย

ปริโพธนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของชาวบ้าน เพราะพระสงฆ์ท่านมาคิด เป็นห่วงเรื่องของชาวบ้านนี้ จึงทำให้เกิดความวุ่นวาย ถ้าเราเป็นชาวบ้านเรากังวลของเราเองก็จะยิ่งหนักไปใหญ่

พระท่านไม่มีสิ่งที่จะต้องกังวลพวกนี้ แต่ยังมากังวล

สรุปก็คือ เป็นพระแต่ใจไม่ยอมเป็นพระ

ปลิโพธ เครื่องทำให้เกิดความกังวลนั้น มีอยู่ ๑๐ ประการ คือ

๑. อาวาสปลิโพธ เครื่องกังวลคือที่อยู่

๒. กุลปลิโพธ เครื่องกังวลคือตระกูล

๓. ลาภปลิโพธ เครื่องกังวลคือลาภสักการะ

๔. คณปลิโพธ เครื่องกังวลคือหมู่คณะ

๕. กัมมปลิโพธ เครื่องกังวลคือนวกรรม

๖. อัทธานปลิโพธ เครื่องกังวลคือการเดินทาง

๗. ญาติปลิโพธ เครื่องกังวลคือ ญาติ

๘. อาพาธปลิโพธ เครื่องกังวลคือโรคภัยไข้เจ็บ

๙. คันถปลิโพธ เครื่องกังวลคือการเล่าเรียน

๑๐. อิทธิปลิโพธ เครื่องกังวลคือการแสดงอิทธิฤทธิ์

จากพระพุทธโฆษาจารย์. ๒๕๕๑. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๑๔๗.

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต


• "รักษาศีลที่ละข้อ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• การ์ตูน เรื่อง " 5 ดี เพื่อชีวีอันสดใส " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• อดได้ ทนได้ ทำใจได้

• ออกจากตม .. โผล่พ้นน้ำ กันเถอะบัว

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย