ชาวพุทธทั่วไป ควรเจริญอานาปนสติไหม?

 ตรงประเด็น    


เรื่อง ของความไม่ตรงกันในประเด็น สมถะ-วิปัสสสนา.... ระหว่าง คัมภีร์รุ่นหลัง กับ พระพุทธพจน์ในพระสูตร
นอกเหนือจาก เรื่องที่ว่า "ควรเจริญวิปัสสนาล้วนๆ100%" กับ "ควรเจริญทั้งส่วนของ สมถะ และ วิปัสสสนา" แล้ว

ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือกรณีของ อานาปานสติกรรมฐาน


จาก คัมภีร์รุ่นหลัง บางเล่ม กล่าวไว้ว่า

 ว่าด้วยอานาปานสติ

เป็นภูมิมนสิการแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจจกพุทธ พุทธบุตร และผู้เป็นมหาบุรุษ เท่านั้น มิใช่กรรมฐานเล็กน้อย และมิใช่สัตว์เล็กน้อย (ผู้มีปัญญาน้อย) จะซ่องเสพได้ 

จาก คัมภีร์รุ่นหลัง ถ้าถือตามมติแห่งคัมภีร์นี้ ชาวพุทธทั่วไปที่ไม่เข้าข่ายแห่งมหาบุรุษ ก็ไม่ควรเจริญอานาปนสติให้เสียเวลาแต่ ลองเปรียบเทียบดูกับ อานาปนสติกรรมฐาน จากพระสูตร

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใด ยังเป็นเสกขะ (ผู้ยังต้องศึกษา) ยังมิได้บรรลุอรหัตตผล เมื่อปรารถนาธรรมอันยอดเยี่ยม อันปลอดโปร่งจากโยคะ (เครื่องผูกมัด) อยู่ สมาธิที่มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ อันภิกษุเหล่านั้นเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ (กิเลสที่ดองสันดาน)." 

สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๔๑๓

จากพระสูตร ตรัสถึงทรงแนะนำให้ภิกขุเสขะทั่วไป(ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาบุรุษ) ควรเจริญอานาปนสติกรรมฐาน เมื่อปราถนาธรรมอันยอดเยี่ยมจึง ขออนุญาตเปิดกระทู้ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวพุทธในปัจจุบัน ที่ไม่เข้าข่ายของมหาบุรุษว่าท่านเห็นว่า อานาปานสติ ยังสมควรได้รับการแนะนำให้ชาวพุทธทั่วไป(ที่ไม่เข้าข่ายมหาบุรุษ)ฝึกฝน หรือไม่ อย่างไร

ขอบคุณครับ


ผม ตรงประเด็น เป็นผู้นำเสนอกระทู้ครับ
ลืมไปว่า เวลาตั้งกระทู้ใหม่ในเว็บนี้ ชื่อของสมาชิกที่ล็อกอินเข้ามาจะไม่ปรากฏอัตโนมัติ
พอจะย้อนไปแก้ไข เพิ่มชื่อ ก็แก้ไม่ได้แล้ว

ขออภัยอีกครั้ง


ชาวพุทธควรเจริญอานาปานสติอย่างยิ่ง เพราะเป็นพระกรรมฐานที่มีอยู่กับทุกตัวคน ไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม และเป็นพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้มากว่า... หากเจริญอานาปานสติแล้ว จะทำให้เจริญมหาสติปัฏฐานได้บริบูรณ์ และจะทำให้เจริญโพชฌงค์ทั้ง ๗ ประการได้บริบูรณ์ อีกทั้งทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และจิตหลุดพ้นได้โดยง่าย... ส่วนที่ว่าเป็นพระกรรมฐานของพระมหาบุรุษนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า ยิ่งเป็นพระกรรมฐานที่พระมหาบุรุษปฏิบัติด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความถูกต้องและเที่ยงตรงที่จะบรรลุธรรมได้ง่าย... ดังนั้น ชาวพุทธทุกคนควรที่จะเจริญอานาปานสติอย่างยิ่ง...


โถ คุณหมอ

ตั้งกระทู้ แทนที่จะถาม ทำความรู้ความเข้าใจในอรรถธรรมพระพุทธพจน์
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง

ไหงไปไล่ตามแกะ "ความเห็น" ของตำรายุคหลังๆอีกเล่าครับ ได้สับสนกันไปก่อน

มึน ครับ..อิอิ
ประเด็น ที่ผมตั้งกระทู้นี้ขึ้น เพราะช่วงหลัง ได้ยินชาวพุทธรุ่นใหม่มีท่าทีที่เป็นลบต่อการฝึกอานาปนสติกันจำนวนมาก

เท่าที่ได้ยินมา ก็จะเป็นจาก พระคัมภีร์จุดที่ผมยกให้ฟังภาษาที่ใช้ ในพระะคัมภีร์รุ่นหลัง ตรงจุดนี้ กำกวมมาก (ขออภัย)
บางสำนักที่ถือตามมติแห่งคัมภีร์นี้บางแห่ง ถึงกัยให้ชาวพุทธปัจจุบันเลิกฝึกอานาปนสติกันเลย
และ อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ตามมา

โดยบอกว่า อานาปนสตินั้น เหมาะสำหรับ
1.พระพุทธเจ้า
2.พระปัจเจกพุทธเจ้า
3.พุทธบุตร
4.ผู้เป็นมหาบุรุษ(เช่น พระโพธิสัตว์ อัครสาวก มหาสาวก ?)


คุณ ลองดูดีๆน่ะครับ
มีการนำเอา คำว่า "พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ ผู้เป็นมหาบุรุษ"... มากล่าว.
แต่ กลับ แทรกคำว่า "พุทธบุตร" เข้าไป ไว้ระหว่าง คำว่า "พระปัจเจกพุทธเจ้า" กับคำว่า " และ ผู้เป็นมหาบุรุษ"...และ ก็จบท้ายประโยคด้วยคำว่า "เท่านั้น".จะอย่างไรก็ตาม ผมก็เห็นด้วย100% กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ว่า ในเรื่อง อานาปนสตินี้ ควรจะถือตามพุทธพจน์โดยตรง เป็นหลัก .... มากกว่า คัมภีร์แห่งอาจารย์ใดๆ หรือ สำนักใดๆ

สัมมาสมาธิของพระอริยะ ที่เป็นองค์ของมรรคแปดข้อสุดท้ายนั้น เมื่อเจริญได้สมบูรณ์ จักหนุนเนื่องให้บังเกิดมรรคสมังคี.... และ บังเกิดผลเป็น สัมมาญาณะ(ตรัสรู้ชอบ) และ สัมมาวิมุติ(หลุดพ้นชอบ)
ดังนั้น การที่แยกขาด สมาธิ ออกจาก วิปัสสนา.... จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเสมือนแยกเชือกที่เกิดจากด้ายแปดเส้นที่ควั่นไว้เป็นเกลียวออกจากกัน เชือกนั้นย่อมไม่แข็งแรงสมบูรณ์

สัมมาทิฏฐิในส่วนอนาสวะที่เป็นองค์แวดล้อมสัมมาสมาธิของพระอริยะนั้น ก็เป็นปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อยู่ในตัวแล้ว. และ สัมมาญาณะ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสัมมาสมาธิของพระอริยะเองนั้น ก็เป็นส่วนของปัญญา อีกเช่นกัน

เรื่อง ของการภาวนาตามแนวทางมรรคมีองค์แปด จึงต้องมองแบบองค์รวม HOLLISTIC หรือ มรรคสมังคี
จึงต้องไม่มองแบบแยกส่วน


อานาปนสติ จึงเป็นมงกุฏแห่งกรรมฐาน
สมบูรณ์พร้อมในตัว ทั้ง สติ สมาธิ ปัญญา

ด้วยเหตุนี้
จึง ขอเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิก มาเจริญ อานาปนสติให้ยิ่งๆขึ้นไปเถิด
แค่ศีล5ยังไม่ครบแล้วจะเอาอะไรกันขอรับ


 4,116 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย