"คำสอนของพ่อ"

 วิริยะ12    28 ต.ค. 2560

 "คำสอนของพ่อ"

" .. "ความสุข ความเจริญอันแท้จริงนั้น" หมายถึง "ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหาได้มาด้วยความเป็นธรรม" ทั้งในเจตนาและการกระทำ

"ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่ง เบียดบังมาจากผู้อื่น" ความเจริญที่แท้นี้ "มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย" .. "

"ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว"
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙ 
   
 4,265 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย