"คำสอนของพ่อ"

 วิริยะ12   28 ต.ค. 2560

 "คำสอนของพ่อ"

" .. "ความสุข ความเจริญอันแท้จริงนั้น" หมายถึง "ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหาได้มาด้วยความเป็นธรรม" ทั้งในเจตนาและการกระทำ

"ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่ง เบียดบังมาจากผู้อื่น" ความเจริญที่แท้นี้ "มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย" .. "

"ธรรมะของพระเจ้าอยู่หัว"
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙ 
 เปิดอ่านหน้านี้  3379 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย