ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดฝาถังสายเจริญธรรม

 สายสุนี  


๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดฝาถังสายเจริญธรรม
เรียน ญาติธรรมผู้มีใจบุญทุกท่าน
ด้วยข้าพเจ้านายวิษณุพงศ์ ธูปเทียน พร้อมด้วยญาติธรรมทั้งหลายมีเจตนารมณ์ในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ ณ วัดฝาถังสายเจริญธรรม ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยทำการบูรณะฯวิหารหลังเดิมให้กลายเป็นโบสถ์ที่สมบูรณ์ และได้ดำเนินการทอดผ้าป่าฯ ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๔๕.- บาท
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๐๐.- บาท
ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๐๕๙.- บาท
และในการนี้ ได้กำหนดการทอดผ้าป่าฯ เป็นครั้งที่ ๔ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ (วันออกพรรษา) จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้มีใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยกำหนดเป็นกองบุญละ ๙๙๙.- บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าฯ และคณะผู้ดำเนินงาน ขออนุโมทนาบุญ และขอกราบขอบพระคุณญาติธรรมผู้มีใจบุญทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
นายวิษณุพงศ์ ธูปเทียน นางทัศดา ธูปเทียน นางบุญสิน แก้วทอง นายนิวัฒน์ จันทร์เดช
นางสมศรี จันทร์เดช นางสาวอรสา แก้วทอง นางสาวสายสุนี จุนเนียง นางธนียา ธูปเทียน
นางสาวนงลักษณ์ ทัพชุ่ม นายคม กิจสุวรรณ์ นางสุมาลี กิจสุวรรณ์ นางสาวณัชชา กิจสุวรรณ์
นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ์ นางสาวศิวพร ธูปเทียน นางสาวณัฎชารี กัณทะเกตุ นางวาสนา ธรรมจำเนียร
นางอนัญญา ยะสิงห์ นางเฟื่องฟ้า แสงเรือง นายธนภัทร ทมโยธา นางสุจิรา ทมโยธา
นางทองวัน ยอดเจริญ นางทองสา ยอดเจริญ นางสาววรนุช ยอดนวล นางสาวกรรณิการ์ จับเกตุ
นางสาวอังศุมาลิน นรารักษ์ นางสาวจิราภรณ์ วาระวิชะนี เด็กชายธิติวุฒิ อภิชัย เด็กชายกันตินันท์ อภิชัย
นางนฤมล โอชารส นางประเสริฐ สุขศิริ นางปริชาติ บุญศักดิ์ นางสาวชฎาณัฐธนพร ทับทิม
คณะผู้ดำเนินงาน


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ

• บูรณาการเวลากับสถานที่


• "รู้แจ้งโลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย