ฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญให้ อ.สุทัสสา อ่อนค้อม ครับ

 tangpangun    19 มิ.ย. 2554

อ.สุทัสสา อ่อนค้อม ฝากบอกบุญครับ


ตามเวบไซด์นี้เลยครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ

ฝากบอกบุญต่อด้วยครับ http://www.luangpohjarun84.com/home.php

แถมเฟซบุคของอาจารย์ครับ

www.facebook.com search Schitra Onkom   
facebook แก้ไขเป็น Seacrch คำว่า Suchitra Onkom นะครับ


• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• "ธรรมเฉพาะตัว เข้าใจจำเพาะตัว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา

• สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ การ ที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย

• พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย