กิจกรรมธรรมะในสวน
 
 
-บทสวดมนต์-
คำบูชาพระ
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำนมัสการพระรัตนตรัย
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
ประจำวันอาทิตย์
ประจำวันจันทร์
ประจำวันอังคาร
ประจำวันพุธ
ประจำวันพฤหัสบดี
ประจำวันศุกร์
ประจำวันเสาร์
ประจำพระเกตุ


บทสวดมนต์


-คำบูชาพระ-

อิมินา สักาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ


หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Users Online = , this page =