กิจกรรมธรรมะในสวน
 
 
-บทสวดมนต์-
คำบูชาพระ
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำนมัสการพระรัตนตรัย
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
ประจำวันอาทิตย์
ประจำวันจันทร์
ประจำวันอังคาร
ประจำวันพุธ
ประจำวันพฤหัสบดี
ประจำวันศุกร์
ประจำวันเสาร์
ประจำพระเกตุ
บทสวดมนต์


-คำบูชาพระรัตนตรัย-

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
     พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นแล้ว ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
     พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ตรัสไว้ดีแล้ว
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
     พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด ปฏิบัติดีแล้ว
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,
     ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นไว้ตามสมควรแล้วอย่างไร,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
     ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้ว ทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,
     ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า อันเป็นชนรุ่นหลัง
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ,
     ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะ อันเป็นบรรณาธิการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
     เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งลาย ตลอดกาลนานเทอญ

อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา,
     พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,
     ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน(กราบ),
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ,
     พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว, ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม(กราบ)
สุปะฎิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ
     พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)


หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: User dhammathai_org1 already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 9

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 10

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 10

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 14

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 14

Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 16

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 31

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 31

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 46

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 46

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 47

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 59

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 59

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 64

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 64

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 66

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: User dhammathai_org1 already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 77

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 78

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 78

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 81

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 81

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 82

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 84
Users Online =
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: User dhammathai_org1 already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 99

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 100

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 100

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 103

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 103

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 104

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/useronline.php on line 106
, this page =