วิปัสสนา


ดอกไม้อริยะ


คำเตือน !!


กรุณาเตรียมใจให้ดีก่อนที่จะดูรูปข้างล่างนี้
รูปนี้อาจจะดูน่ากลัว แต่การหลงใหลในรูปที่สวยงามกลับน่ากลัวยิ่งกว่า เพราะทุกข์จากความกลัวที่เกิดจากรูปนี้ น้อยนักเมื่อเทียบกับทุกข์ที่จะตามมาจากการติดยึดในรูปที่สวยงาม ชวนให้ใหลหลงทั้งหลาย.

- แม้ตัวท่านเองก็จักต้องเป็นเช่นนี้
- แม้คนที่ท่านรักก็จักต้องเป็นเช่นนี้
- แม้คนที่ท่านเกลียดก็จักต้องเป็นเช่นนี้
- ทุกๆ ชีวิตก็ล้วนจักต้องเป็นเช่นนี้ โดยไม่รู้ว่าจะเร็วหรือช้าเพียงใด


!!! จะเอาอะไรกันมากกับชีวิตที่ไม่แน่นอนนี้ !!!


ขอขอบคุณผู้ที่เคยคิดว่าเป็นเจ้าของก้อนเนื้อเหล่านี้ และขอให้ท่านจงมีส่วนร่วมในบุญอันเกิดจากการเผยแพร่ธรรมของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
วิปัสสนา
ทุกข์เกิดจากอะไร กิเลสเกิดจากอะไร กิเลสดังได้อย่างไร วิปัสสนาคืออะไร ฐานสำหรับเจริญวิปัสสนา การเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ข้อควรจำสำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ สัญโยชน์ 10 พุทธพจน์เกี่ยวกับวิปัสสนา อริยบุคคล 8 ประเภท อานาปานสติสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร ทำไมไม่พูดถึงวิปัสสนาญาณ อย่าทำวิปัสสนา-เพื่อหวังเกิดเป็นอะไร อริยบุคคล7ประเภท(ตามการบรรลุ) โพชฌงค์ 7 โยนิโสมนสิการ อาจารย์และศีลจำเป็นหรือไม่ รูปนามกำลังแสดงธรรมชาติให้เห็น โทษของกาม ทุกขเวทนากับทุกข์ในไตรลักษณ์ ศีลเป็นฐานของอริยมรรค ดอกไม้อริยะ สมถะกับวิปัสสนา การเจริญสัญญา 10 ประการ สมัยพุทธกาลมีผู้เข้าใจผิดเรื่องมรรคผล พิจารณาแล้วไม่เกิดปัญญาเสียที สุญญตาแนวเถรวาท การฝึกสติในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของชีวิต อริยบุคคลที่ต้องรีบบวชจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย