ทาน
คลังแสงแห่งธรรม

ทาน - คลังแสงแห่งธรรม


หัวข้อทาน
โดย
เรื่องที่ ๑ ธรรมทาน
พุทธทาสภิกขุ
เรื่องที่ ๒ อภัยทาน
พุทธทาสภิกขุ
เรื่องที่ ๓ ข้อที่ควรระวัง
พุทธทาสภิกขุ
เรื่องที่ ๔ วิธีให้เพื่อการครองใจ
พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
เรื่องที่ ๕ ผลของการให้ปัน ( ๑ )
พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
เรื่องที่ ๖ การให้สิ่งใด ชนะการให้ทั้งปวง
พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
เรื่องที่ ๗ อามิสทาน
พุทธทาสภิกขุ
เรื่องที่ ๘ ลักษณะวิธีการให้
พุทธทาสภิกขุ
เรื่องที่ ๙ ประเภทของธรรมทาน ( ๑ )
พุทธทาสภิกขุ
เรื่องที่ ๑๐ สรุปเรื่องธรรมทาน
พุทธทาสภิกขุ
เรื่องที่ ๑๑ เลื่อย
หลวงพ่อชา สุภัทโท
เรื่องที่ ๑๒ ผลแห่งความตระหนี่
ท่านอาจารย์พระมหาบัว
เรื่องที่ ๑๓ สารพันปัญหา ว่าด้วยเรื่อง "ทาน"
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๑๔ สารพันปัญหา ว่าด้วยเรื่องทาน( ๒ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๑๕ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๓ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๑๖ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๔ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๑๗ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๕ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๑๘ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๖ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๑๙ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๗ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๒๐ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๘ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๒๑ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๙ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๒๒ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๑๐ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๒๓ สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทาน ( ๑๑ )
พระราชพรหมยาน
เรื่องที่ ๒๔ ไม่อยากทำบุญ เพราะขุ่นที่ได้เห็น
ห้องทาน ธรรมะไทย
• การเขวออกจากทางที่ถูกต้อง ทีละเล็ก ทีละน้อย โดยเราไม่รู้สึกว่าหลง เพราะไม่มีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ ผิดไปวันละ ๑ องศา หกเดือนเป็น ๑๘๐ องศา ทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้เรียบร้อยแล้ว

• ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงในโลกที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังและจะดับสลายไปในไม่ช้า

• วัฏสงสาร เราสร้างเองโดยแน่แท้ และจักแก้ได้ด้วยมรรคจนหักหาย จิตมุ่งสร้างวัฏฏะวนจนวุ่นวาย หยุดเวียนว่ายเราทำได้..ไม่สร้างมัน

• ฉลาดเหมือนอีกา...ต้องเอาคุณธรรมต่างๆ ใส่ลงไปในใจ ใส่ลงไปในชีวิตอย่างสม่ำเสมอ พอเรามานั่งทำความเพียรในรูปแบบ เช่น นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม เมื่อก้มลงไปก็จะได้ดื่มน้ำได้เลย อร่อยดีเหมือนกัน


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย