หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ

 เลือกอ่านเรื่อง ทาน ที่นี่

  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑๐ : สรุปเรื่องธรรมทาน
  โ ด ย : ท่านพุทธทาสภิกขุ


  เพื่อง่ายต่อการจดจำ ท่านพุทธทาสได้ขมวดเรื่องเกี่ยวกับธรรมทาน ไว้สั้นๆ ดังนี้
"ให้ความรู้พื้นฐาน ก. ข. ก. กา. ให้มันรู้จักกินรู้จักนอน รู้จักอะไร ก็เรียกว่า ธรรมทานขั้นต้น ทีนี้ให้แสงสว่างแก่จิตใจ ให้ทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง ให้ชีวิตเดินถูกทาง อย่างนี้ก็เรียกว่า ธรรมทานแท้ทีนี้ให้ผลของความสงบเย็นเลย ที่นี่และเดี๋ยวนี้เลย ก็เรียกว่า ให้นิพพานเป็นทาน รวมทั้ง ๓ ประการนี้เรียกว่าธรรมทานทั้งนั้น"

จากนั้น ท่านพุทธทาสได้เน้นอีกว่า "จงพยายามให้มีการให้ธรรมทานให้มาก เพราะพระ พุทธเจ้าท่านตรัสว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ... ในบรรดาทานทั้งหลายนั้น ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งหลายทั้งปวง นี่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญธรรมทาน ว่าชนะทาน ทั้งปวง" นี้หมายความว่า ท่านหมายถึงทานประเภทที่มีผู้รับทีนี้ในบรรดาทานที่มีผู้รับกันแล้ว ธรรมทานสูงกว่าทานไหนๆหมด จนชนะเลยจะเป็นวัตถุทาน ให้สิ่งของก็ดีจะเป็นอภัยทาน ให้อภัยก็ดี จะเป็นธรรรมทาน การให้ความรู้ก็ดีใน ๓ อย่างนี้ ธรรมทาน การให้ความรู้นี้ชนะ แต่ต้องเป็นความรู้จริง และดับทุกข์ได้นี้เป็นอันว่า ทาน ๓ อย่างนี้ ชี้แจงหมดไปแล้ว ในบรรดาทานที่ต้องมีผู้รับ" สัปดาห์หน้า ท่านพุทธทาสจะพูดถึงทานพิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นทานที่ไม่ต้องมีผู้รับ ทานที่ว่านั้นก็คือ สุญญตาทาน ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติดตามกัน

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย