หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ

 เลือกอ่านเรื่อง ทาน ที่นี่

  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๒๔ : ไม่อยากทำบุญ เพราะขุ่นที่ได้เห็น
  โ ด ย : ห้องทาน ธรรมะไทย


มีสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ได้เขียนปัญหามาถามว่า
"ดิฉันชอบทำบุญ วันพระมักจะไปวัด มีอยู่วันหนึ่งดิฉันเห็นพระแสดงอาการไม่สุภาพ ทำให้ หมดศรัทธาไม่อยากไปทำที่วัดนั้นอีก ดิฉันจึงเลือกทำบุญกับพระที่วัดปฏิบัติแทน แม้จะอยู่ไกล แต่ดิฉันก็เต็มใจไปทำ เพราะพระที่วัดปฏิบัติ ท่านมักจะสำรวมน่าเลื่อมใส กับข้าวฉันรวมกัน ไม่ต้องแยก ดิฉันศรัทธามาก อยากเรียนถามว่า ดิฉันบาปไหมคะที่นึกตำหนิพระแล้วเลยเกี่ยง ไม่ยอมทำบุญกับท่าน"

ครับ ปัญหาลักษณะนี้มีคนเจอกันบ่อย เรื่องของพระ โดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้นั้น ก็มีทั้งดี ทั้งไม่ดี ปะปนกันไป ถ้าเราไม่เลื่อมใสองค์ไหน เราก็หลีกเลี่ยงไปเสียเพื่อเป็นการรักษาอารมณ์ใจของเราเอง ส่วนเรื่องการนึกตำหนินั้น ไม่ควรนึกตำหนิเลย ไม่ว่าจะเป็นใคร เพราะการนึกตำหนินั้น มันเป็น เรื่องของ "โทสะ" ( ความโกรธ ความไม่พอใจ ) ซึ่งเป็นอารมณ์เศร้าหมองทางใจอย่างหนึ่ง ยิ่งนึกตำหนิมาก ความเศร้าหมองทางใจก็ยิ่งเกิดมาก เป็นบาปมากถ้าเศร้าหมองน้อย ก็เป็นบาปน้อย แต่ถ้าเราพยายามไม่นึกตำหนิใครจิตใจก็จะสบาย เพราะไร้ ซึ่งโทสะ.....ข้อนี้ให้เราสังเกตดูได้ หากจิตใจในขณะไหน รู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจ เมื่อได้เห็นภาพ หรือได้ยินเสียงซึ่งไม่สบอารมณ์จิตใจในขณะนั้นก็จะรู้สึกขุ่นมัว และเป็นทุกข์อย่างเห็นได้ชัด ฉะนั้น ในเมื่อเราจะทำบุญเพื่อซักฟอกใจเราให้สะอาดจริงๆแล้ว เราก็ควรจะฝึกในข้อนี้ด้วย ในเมื่อฝึกสลัดความตระหนี่ ด้วยการให้ เรายังทำได้ แล้วจะฝึกไม่ให้นึกตำหนิเสียอีกข้อเราจะทำไม่ได้เชียวหรือครับ ?

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย