หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ

 เลือกอ่านเรื่อง ทาน ที่นี่

  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๕ : ผลของการให้ปัน ( ๑ )
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์


  ปัญหาเรื่องการให้ ถ้าจะว่าค่อนข้างยาก ก็มีความยากอยู่ในตัว ยากกว่าการรับ เพราะตามธรรมดาจิตใจของคนเราเมื่อหาอะไรมาได้ไว้เป็นของตัวแล้วก็หวง ความหวงนั้นเป็นศัตรูกับการให้ เมื่อลงได้หวงแล้วก็ไม่อยากให้ของ ที่หวงไว้นั้น ความจริงก็หวงไว้สำหรับตัวเอง คือเห็นแก่ประโยชน์ตนที่ไม่สมัครให้ ก็เพราะรู้ว่าการให้นั้น เป็นการทำลายประโยชน์ตน มีแต่ไปพอกพูนให้คนอื่น คิดเสียอย่างนี้แล้ว ก็เลยไม่อยากให้ เก็บไว้กินคนเดียวดีกว่า

แต่ถ้าคิดตามเหตุผลแล้ว ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้ศาสนิกชนบำเพ็ญทาน คือให้แบ่งปันของๆตนแก่คนอื่น ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้นั่นเอง คือเป็นการช่วยตัวคนให้นั่นแหละ นี่เป็นความมุ่งหมายตามพระพุทธประสงค์ พิจารณาถึงผลการให้ ตามความมุ่งหมายของสังคหวัตถุ คือการให้ปัน ผู้ให้ได้ผลถึง ๒ ชั้น ได้ผลชนิดที่ “กำไรงาม”เสียด้วย ยากที่จะไปลงทุนลงแรงทำอย่างอื่น ให้ได้เปอร์เซ็นต์ผลกำไรเท่ากับการให้ปัน ที่ว่าการให้ปันได้ผล ๒ ชั้น นั้นคือ

     ก. ได้ความรักจากผู้รับ
     ข. ได้อามิสตอบแทน

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย