ปางพระพุทธรูป


๔๓.ปางลีลา
0043, อ่าน  5767
๒๙.ปางห้ามญาติ
0029, อ่าน  5481
๓๖.ปางอุ้มบาตร
0036, อ่าน  5471
๑๕.ปางถวายเนตร
0015, อ่าน  5084
๒๔.ปางรำพึง
0024, อ่าน  5082
๒๘.ปางห้ามสมุทร
0028, อ่าน  4963
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  4062
๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3989
๑๑.ปางรับหญ้าคา
0011, อ่าน  3917


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย