ปางพระพุทธรูป


# เรื่อง อ่าน
 ๑๓.ปางมารวิชัย
 ๒๕.ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
 ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
 ๔๓.ปางลีลา
 ๒๙.ปางห้ามญาติ
 ๓๖.ปางอุ้มบาตร
 ๑๕.ปางถวายเนตร
 ๒๔.ปางรำพึง
 ๒๘.ปางห้ามสมุทร
 ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
 ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง
 ๑๙.ปางนาคปรก
 ๑๘.ปางห้ามมาร
 ๑.ปางประสูติ
 ๑๑.ปางรับหญ้าคา
 ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )
 ๗๓.ปางปรินิพพาน
 ๖๑.ปางปาลิไลยก์
 ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
 ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร
 ๑๗.ปางเรือนแก้ว


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย