ปางพระพุทธรูป

ปางพระพุทธรูป คือ ลักษณะของรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธประวัติ โดยช่างสมัยโยนก (คันธารราฐ) ราชวงศ์คุปตะ (พ.ศ. 863-1023) เป็นชาวกรีกพวกแรกที่กำหนดรูปแบบปางพระพุทธรูป ต่อมาช่างชาวอินเดียฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นชาวกลิงคราฐข้างฝ่ายใต้ รวมทั้งในยุคสมัยต่าง ๆ ในภายหลังได้คิดปางพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก


# เรื่อง อ่าน
 ๑๓.ปางมารวิชัย
 ๒๕.ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
 ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
 ๔๓.ปางลีลา
 ๒๙.ปางห้ามญาติ
 ๓๖.ปางอุ้มบาตร
 ๒๔.ปางรำพึง
 ๑๕.ปางถวายเนตร
 ๒๘.ปางห้ามสมุทร
 ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
 ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง
 ๑๙.ปางนาคปรก
 ๑๘.ปางห้ามมาร
 ๑.ปางประสูติ
 ๑๑.ปางรับหญ้าคา
 ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )
 ๗๓.ปางปรินิพพาน
 ๘.ปางรับมธุปายาส
 ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
 ๖๑.ปางปาลิไลยก์


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย