ปางพระพุทธรูป


# เรื่อง อ่าน
 ๗๓.ปางปรินิพพาน
 ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก
 ๗๑.ปางทรงพยากรณ์
 ๗๐.ปางทรงรับอุทกัง
 ๖๙.ปางนาคาวโลก
 ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร
 ๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม
 ๖๖.ปางโปรดพกาพรหม
 ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร
 ๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์
 ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู
 ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
 ๖๑.ปางปาลิไลยก์
 ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง
 ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี
 ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )
 ๕๗.ปางประทานธรรม
 ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
 ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )
 ๕๔.ปางสนเข็ม
 ๕๓.ปางขับพระวักกลิ


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย