"รู้แจ้งโลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "รู้แจ้งโลก"

" .. โลกที่มี "ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ บริบูรณ์" ท่านเรียกว่า "กามโลก" ทุก ๆ คนที่ยังพากันสร้างบารมีอยู่ ต้องเวียนว่ายมาเกิดในกามโลกนี้จนได้

"เพราะกามโลกสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง" จึงทำให้ปุถุชนผู่เยาว์ปัญญาหลงใหลว่า "เกิดมาได้รับความสุขพอแล้ว" แม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยะสาวกทั้งหลาย "ก่อนที่ท่านจะสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคล ท่านต้องมาเกิดในกามโลกนี้" อันเป็นวิบากผลกรรมของท่านในอดีต

"กามโลกนี้นับเป็นสมรภูมิอย่างดีที่สุดของท่าน" ผู้ซึ่งจะได้เป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลาย "มรรค ปฏิปทา สมถะ สมาธิ สมาบัติ วิปัสสนา" อันเป็นทางที่จะให้ถึงความเป็นพระอริยเจ้า "ก็ต้องมายืมสถานที่ คือกามโลกนี้" เป็นที่บำเพ็ญเจริญให้ครบถ้วนบริบูรณ์

ถ้าจะพูดสั้น ๆ แล้ว ก็เรียกว่า "ผู้พ้นจากกามโลกได้ ก็ต้องเกิดมาหรือมาศึกษาในกามโลกนี้ ให้เห็นคุณเห็นและโทษชัดแจ้งด้วยปัญญาอันแยบคายด้วยตัวเองเสียก่อน" จึงเรียกว่า "รู้แจ้งโลก" แล้วจึงหนีจากโลกนี้ได้โดยชอบธรรม ถึงรูปโลกอรูปโลกก็เหมือนกัน .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,452

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย