"โลกธรรม ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "โลกธรรม ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน"

" .. พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ "โลกธรรม คือเรื่องของโลกตามเป็นจริงว่า เป็นสิ่งที่พึงเกิดแก่บุคคลทุกทั่วหน้า แม้พระอรหันต์ก็ไม่พ้นไปจากโลกธรรม" ดังเช่นพระพุทธองค์เอง "บางคราวก็ถูกพวกมิจฉาทิฏฐิด่าว่ากล่าวหาต่าง ๆ"

แต่พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นตระหนักในความเป็นจริงของโลกธรรมว่า "ล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน" มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา "จึงไม่ทรงข้องติดอยู่ในโลกธรรมทุกอย่างและโลกธรรมทุกอย่างก็ไม่ครอบงำ พระทัยพระองค์ได้"

พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ทั้งทรงสั่งสอนให้ทุก ๆ คนทราบตระหนักว่า "เรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นโลกธรรม" ซึ่งอาจครอบงำใจของคนเขลา เพราะทำให้ฉูดขึ้นฉูดลง ผลก็คือต้องเสียหายเพราะโลกธรรมทั้งขึ้นทั้งลง "แต่ไม่อาจครอบงำใจของผู้มีสติรู้เห็นตามเป็นจริงได้" .. "

"สิริมงคลของชีวิต"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    

5,388


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย