การปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ธรรมชาติของจิต - พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร
 สมถะ..วิปัสสนา - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
 ปฏิบัติให้ถูกทาง # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
 วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)
 หลวงพ่อจรัญ สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้าใจง่าย
 หลักการฝึกสมาธิเพื่อการศึกษา(พระราชสุทธิญาณมงคล)
 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10-18
 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9
 การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 อานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 วิธีได้บุญใหญ่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กรรมฐาน 40 ตอนที่ 11-20
 วิธีได้บุญใหญ่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กรรมฐาน 40 ตอนที่ 1-10
 ฝึกสมาธิเบื้องต้น หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง
 อานาปานสติ หลวงพ่อฤษีลิงดำ
 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร
 นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 3/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 2/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 1/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 แก่นสารของอานาปานสติ 2/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 แก่นสารของอานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย