ค่ายวัยใส
 DhammathaiTeam   20 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : องค์กร/มูลนิธิ/สถานศึกษา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : ค่ายวัยใส

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

•งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยวิปัสสนาจารย์ และ
•งานบริการฝึกอบรม และ
•ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยได้แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑.กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา
•ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
•ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
•ติดตาม ประเมินผล และวางแผนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
•ประสานเครือข่ายด้านคุณธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
•ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ และ
•ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.กลุ่มงานบริการฝึกอบรม
•ปฏิบัติงานบริการหลักสูตรการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และการฝึกอบรมคุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป
•ผลิตหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม
•จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
•สรุปรายงาน ประเมินผลการฝึกอบรม และ
•ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมที่ดำเนินการ

การฝึกอบรมคุณธรรม
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
พัฒนาพุทธอาสา
สร้างเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมคุณธรรม
งานวิจัย

ติดต่อประสานงาน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
The planning and development training Division
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
79 ม. 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-248008 www.kaiwaisai.com


ที่มา : https://www.kaiwaisai.com/main.php?url=about

DT0005

DhammathaiTeam

20 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  210 

  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย