ทำบุญทำกุศลอะไร แล้วได้กุศลผลบุญ เท่าไหร่ ??

 มหาราชันย์   13 ก.พ. 2554

 ทำบุญทำกุศลอะไร แล้วได้กุศลผลบุญ เท่าไหร่ ??

ผลบุญ
เคยสงสัยกันไหมว่า ทำบุญอะไรได้ผลบุญเท่าไหร่ ลองเปรียบเทียบผลบุญดังนี้ครับ
...สมมุติว่าเรามีเงินซื้ออาหารคือข้าว กับข้าว ขนม และผลไม้ใส่ปิ่นโต 4 เถาหรือ 4 ชั้น
ถ้าให้ทานนี้แก่สัตว์เดรัจฉาน หวังผลได้ 100 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่โจรหรือขอทาน หวังผลได้ 1,000 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่คนธรรมดาผู้มีศีล หวังผลได้ 100,000 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่ผู้มีจิตสงัดจากกามนอกพระพุทธศาสนา หวังผลได้ 1 ล้านล้าน เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันและผู้บรรลุฌานสมาบัติ 1-8 ในพระพุทธศาสนาหวังผลได้ นับไม่ได้
ถวายแก่พระโสดาบัน 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระสกทาคามี 1 องค์
ถวายแก่พระสกทาคามี 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระอนาคามี 1 องค์
ถวายแก่พระอนาคามี 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระอรหันต์ 1 องค์
ถวายแก่พระอรหันต์ 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์ ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
ถวายเป็นสังฆทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า ถวายทรัพย์นั้นสร้างวิหารทาน
สังฆทานและวิหารทานเป็นยอดของทานหรือบุญที่ทำด้วยอามิสคือทรัพย์

สังฆทานและวิหารทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถึงไตรสรณะคมณ์
การถึงไตรสรณะคมณ์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถึงไตรสรณะคมณ์ด้วยและสมาทานศีล 5 ด้วย
การถึงไตรสรณะคมณ์ด้วยและสมาทานศีล 5 ด้วย ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การเจริญเมตตาจิตชั่วหายใจระสูดดมของหอมเข้า
การเจริญเมตตาจิตชั่วหายใจระสูดดมของหอมเข้า ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การเจริญอนิจจสัญญาชั่วการกระดิกนิ้ว
การเจริญอนิจจสัญญาชั่วการกระดิกนิ้ว ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การบรรลุปฐมฌาน
ปฐมฌานมีอานิสงส์ 1 กัปล์
ทุติยฌานมีอานิสงส์ 8 กัปล์
ตติยฌานมีอานิสงส์ 64 กัปล์
จตุตถฌานมีอานิสงส์ 500 กัปล์
อากาสานัญจายตนฌานมีอานิสงส์ 20,000 กัปล์
วิญญานัญจายตนฌานมีอานิสงส์ 40,000 กัปล์
อากิญจิญญายตนฌานมีอานิสงส์ 60,000 กัปล์
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานมีอานิสงส์ 84,000 กัปล์

แต่ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุพระโสดาบัน
พระโสดาบัน เวียนตายเวียนเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกิน 7 ชาติ และบรรลุพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพาน
พระสกทาคามี เวียนตายเวียนเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียง 1 ชาติ และบรรลุพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพาน
พระอานาคามีไม่เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นมนุษย์และเทวดาอีก ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส และบรรลุพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานในพรหมสุทธาวาสนั้น
เป็นพระอรหันต์บุญมากที่สุด เพราะได้เสวยวิมุติสุข และดับขันธ์ปรินิพพานกันในชาตินี้ไม่เกิดกันอีกเจริญในธรรมครับ.    
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๒
วิภังคปกรณ์

[๑๑๐๖] อายุของเหล่ามนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
คือ ประมาณ ๑๐๐ ปี ต่ำกว่าบ้าง เกินกว่าบ้างก็มี

อายุของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราช มีประมาณเท่าไร ?
คือ ๕๐ ปี ของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑ ปี ๕๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๙ ล้านปี

อายุของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ มีประมาณเท่าไร ?
คือ ๑๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๑,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๓ โกฏิ ๖ ล้านปี

อายุของเหล่าเทวดาชั้นยามา มีประมาณเท่าไร ?
คือ ๒๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นยามา ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๒,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นยามา
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๑๔ โกฏิ ๔ ล้านปี

อายุของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต มีประมาณเท่าไร ?
คือ ๔๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๔,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๕๗ โกฏิ ๖ ล้านปี

อายุของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี มีประมาณเท่าไร ?
คือ ๘๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๘,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ล้านปี

อายุของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีประมาณเท่าไร ?
คือ ๑,๖๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑ ปี ๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๙๒๑ โกฏิ ๖ ล้านปี

พวกเทวดากามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น เพียบพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งปวง อายุของพวกเทวดากามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น นับรวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไร เป็น ๑๒๒๘ โกฏิ ๕ ล้านปี โดยนับอย่างปีมนุษย์

[๑๑๐๗] ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณเท่าส่วนที่ ๓ ที่ ๔ แห่งกัปป์ [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔ แห่งกัปป์]

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณกึ่งกัปป์

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นมหาพรหมา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๑ กัปป์

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตาภา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร
มีประมาณ ๒ กัปป์

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณาภา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๔ กัปป์

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอาภัสสระ
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๘ กัปป์

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๑๖ กัปป์

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณสุภา
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๓๒ กัปป์

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุภกิณหะ
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๖๔ กัปป์

ผู้เจริญจตุตถฌาน บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาเหล่าอสัญญสัตว์ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นเวหัปผลา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอวิหา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอตัปปา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสี บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐะ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เพราะอารมณ์ต่างกัน เพราะมนสิการต่างกัน เพราะฉันทะต่างกัน เพราะปณิธิต่างกัน เพราะอธิโมกข์ต่างกัน เพราะอภินิหารต่างกัน เพราะปัญญาต่างกัน

อายุของเหล่าเทวดาอสัญญสัตว์
และเหล่าเทวดาชั้นเวหัปผลา
มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๕๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอวิหา มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอตัปปา มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสา มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสี มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอกนิฏฐะ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดา ผู้เข้าถึง อากาสานัญจายตนภพ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดา ผู้เข้าถึง วิญญาณัญจายตนภพ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดา ผู้เข้าถึง อากิญจัญญายตนภพ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัปป์

อายุของเหล่าเทวดา ผู้เข้าถึง เนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัปป์

เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือ แม้ไปสู่ภวัคคพรหม ย่อมกลับไปสู่ทุคติอีกได้ เหล่าสัตว์มีอายุยืนถึงเพียงนั้น ก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ ภพไหนๆ ชื่อว่า เที่ยง ไม่มี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นแล เหล่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ คำนึงถึงความจริงข้อนี้ จึงเจริญมรรคอันอุดมเพื่อพ้นจากชรามรณะ ครั้นเจริญมรรคอันบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งมีปกติยังสัตว์ให้หยั่งถึงพระนิพพานแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน เพราะกำหนดรู้อาสวะทั้งปวง
ฉะนี้แล

เจริญในธรรมครับ.

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย