ตัดไฟเสีย.. ก่อนมันจะไหม้ลาม

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้ง
เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเท้า
ก็เมื่อเป็นเช่นนี้
สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่
ไม่พึงถึงความพินาศฉิบหาย แม้ฉันใด


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
รีบละ รีบบรรเทา รีบทำให้หมด
รีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว
เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความอึดอัด
ความคับแค้น ความเร่าร้อน ในปัจจุบัน
เบื้องหน้าแต่มรณะ เพราะกายแตก พึงหวังสุคติได้ ฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

6,009


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย