ปลากลืนเบ็ด ... ผู้ติดเหยื่อ

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลาภสักการะ และชื่อเสียง
ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย
เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• บทสวดมนต์ อิติปิโส พาหุง มหากา ชะยันโต ชินบัญชรและบทแผ่เมตตา

• ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์

• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด

• เข้าใจ "พระรัตนตรัย" อย่างซึ้งประจักษ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย