ธรรมะกับความสุขในชีวิต

 sang123   10 พ.ค. 2554

หากเราไม่มีธรรมะในชีวิต เราก็อาจจะไม่มีความสุขในชีวิต ดังนั้น การใช้ชีวิตตามแบบหลักพระธรรมทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จะทำให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต ในทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะพระธรรมคำสั่งสอนนั้น สอนเราเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว
นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้การพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง ศาสนาต่างๆ สอนให้คนพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีพุทธศาสนาสุภาษิต ว่า “อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ” หมายถึง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 เปิดอ่านหน้านี้  5857 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย