ธรรมะกับความสุขในชีวิต

หากเราไม่มีธรรมะในชีวิต เราก็อาจจะไม่มีความสุขในชีวิต ดังนั้น การใช้ชีวิตตามแบบหลักพระธรรมทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จะทำให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต ในทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะพระธรรมคำสั่งสอนนั้น สอนเราเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว
นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้การพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง ศาสนาต่างๆ สอนให้คนพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีพุทธศาสนาสุภาษิต ว่า “อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ” หมายถึง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนDT010989

sang123

 เปิดอ่านหน้านี้  4340 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย