ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกขํ ชินาติ = ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง

 หิ่งห้อยน้อย  ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี
ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี
ข่ายเสมอด้วยโมหะ ไม่มี
แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา ไม่มี.เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
6,194

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย