จิตใจผ่องใสในวันพระ

 chai-aroon  

@ สิ้นเดือนห้า ขึ้นเดือนหก ในวันพระ
อย่าเลยละ ปฏิบัติ อยู่ในศีล
ทั้งศีลห้า ศีลแปด เป็นอาจิณ
สุขทุกถิ่น มีธรรม ประจำใจ
@ เทพเทวา พญานาค ชอบสิ่งใด
อวยพรให้ สำเร็จ สมประสงค์
รักษาศีล ภาวนา ละวางลง
เจตจำนงค์ ที่หวัง ย่อมได้มา.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,028


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย