9 หมวดบาป - EVIL


๑. อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ 
ปาปา จิตฺตํ นิวารเย 
ทนฺธํ หิ กรโต ปุญฺญํ 
ปาปสฺมึ รมตี มโน ฯ ๑๑๖ ฯ 

พึงรีบเร่งกระทำความดี 
และป้องกันจิตจากความชั่ว 
เพราะเมื่อกระทำความดีช้าไป 
ใจจะกลับยินดีในความชั่ว


Make haste in doing gook, 
And check your mind from evil, 
Whoso is slow in making merit- 
His mind delights in evil.๒. ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา 
น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ 
น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ 
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย ฯ ๑๑๗ ฯ


ถ้าหากจำต้องทำชั่วไซร้ 
ก็ไม่ควรทำบ่อยนัก 
และไม่ควรพอใจในการทำชั่วนั้น 
เพราะการสะสมบาป นำทุกข์มาให้


Should a man commit evil, 
Let him not do it again and again, 
Nor turn his heart to delight therein; 
Painful is the heaping-up of evil.๓. ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา 
กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ 
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ 
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ฯ ๑๑๘ ฯ


ถ้าหากจะทำความดี 
ก็ควรทำดีบ่อยๆ 
ควรพอใจในการทำความดีนั้น 
เพราะการสะสมความดีนำสุขมาให้


Should a man perform merit, 
Let him do it again and again, 
And trun his mind to delight therein; 
Blissful is the piling-up of merit.๔. ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรํ 
ยาว ปาปํ น ปจฺจติ 
ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ 
อถ ปาโป ปาปานิ ปสฺสติ ฯ ๑๑๙ ฯ


เมื่อบาปยังไม่ส่งผล 
คนชั่วก็เห็นว่าเป็นของดี 
ต่อเมื่อมันเผล็ดผลเมื่อใด 
เมื่อนั้นแหละเขาจึงรู้พิษสงของบาป


For the evil-doer all is well, 
While the evil ripens not; 
But when his evil yields its fruit, 
He sees the evil results.๕. ภทฺโรปิ ปสฺสตี ปาปํ 
ยาว ภทฺรํ น ปจฺจติ 
ยทา จ ปจฺจตี ภทฺรํ 
อถ ภทฺโร ภทฺรานิ ปสฺสติ ฯ ๑๒๐ * ฯ


เมื่อความดียังไม่ส่งผล 
คนดีก็มองเห็นความดีเป็นความชั่ว 
ต่อเมื่อใดความดีเผล็ดผล 
เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะเห็นผลของความดี


For the good man, perhaps, all is ill, 
While as yet his good is not ripe; 
But when it bears its fruit, 
He sees the good results.๖. มาวมญฺเญถ ปาปสฺส 
น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 
อุทพินฺทุนิปาเตน 
อุทกุมฺโภปิ ปูรติ 
อาปูรติ พาโล ปาปสฺส 
โถกํ โถกมฺปิ อาจินํ ฯ ๑๒๑ ฯ


อย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อยว่าจักไม่สนองผล 
น้ำตกจากเวหาทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้ 
คนพาลทำความชั่วทีละเล็กละน้อย 
ย่อมเต็มด้วยความชั่วได้เช่นกัน

Despise not evil, 
Saying, 'It will not come to me'; 
Drop by drop is the waterpot filled, 
Lidewise the fool, gathering little by little, 
Fills himself with evil.๗. มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส 
น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 
อุทพินฺทุนิปาเตน 
อุทกุมฺโภปิ ปูรติ 
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส 
โถกํ โถกมฺปิ อาจินํ ฯ ๑๒๒ ฯ


อย่าดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจักไม่สนองผล 
น้ำตกจากเวหาทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้ 
นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กละน้อย 
ย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกัน


Despise not merit, 
Saying, 'It will not come to me'; 
Drop by drop is the waterpot filled, 
Likewise the man, gathering little by little 
Fills himself with merit.๘. วาณิโชว ภยํ มคฺคํ 
อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน 
วิสํ ชีวิตุกาโมว 
ปาปานิ ปริวชฺชเย ฯ ๑๒๓ ฯ


พ่อค้ามีทรัพย์มาก มีพวกน้อย 
ละเว้นทางที่มีภัย 
คนรักชีวิตละเว้นยาพิษ ฉันใด 
บุคคลพึงละบาป ฉันนั้น


As a rich merchant, with small escort, 
Avoids a dangerous path, 
As one who loves life avoids poison, 
Even so should one shun evil.๙. ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส 
หเรยฺย ปาณินา วิสํ 
นาพฺพณํ วิสมเนฺวติ 
นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต ฯ ๑๒๔ ฯ


เมื่อมือไม่มีแผล 
บุคคลย่อมจับต้องยาพิษได้ 
ยาพิษนั้นไม่สามารถทำอันตรายได้ 
บาปก็ไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป

If no wound there be in the hand, 
One may handle poison; 
Poison does not affect one who has no wound; 
There is no ill for him who does no wrong.


๑๐. โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ 
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส 
ตเมว พาลํ ปจฺเจติ ปาปํ 
สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโต ฯ ๑๒๕ ฯ

บาปก็ย่อมตามสนองผู้โง่เขลา 
ซึ่งทำร้ายบุคคลที่ไม่ทำร้ายตอบ 
ผู้หมดจด ปราศจากกิเลส 
ดุจธุลีที่ซัดทวนลม (วกกลับมาหาผู้ซัด)

Whosoever offends a harmless person, 
One pure and guiltles, 
Upon that very fool the evil recoils 
Even as fine dust thrown against the wind.๑๑. คพฺภเมเก อุปปชฺชนฺติ 
นิรยํ ปาปกมฺมิโน 
สคฺคํ สุคติโน ยนฺติ 
ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา ฯ ๑๒๖ ฯ


สัตว์บางพวกกลับมาเกิดอีก 
พวกที่ทำบาป ไปนรก 
พวกที่ทำดี ไปสวรรค์ 
พวกที่หมดอาสวกิเลส ปรินิพพาน


Some are born in teh womb again; 
The evil-doers are born in hell; 
The good go to heaven; 
The Undefiled Ones attain Nibbana.๑๒. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ 
น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวิสฺส 
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส 
ยตฺรฏฺฐิโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมา ฯ ๑๒๗ ฯ


ไม่ว่าบนท้องฟ้า 
ไม่ว่าท่ามกลางสมุทร 
ไม่ว่าในหุบเขา 
ไม่มีแม้แต่แห่งเดียว 
ที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่ 
จะหนีพ้นกรรมไปได้


Neither in the sky nor in mid-ocean, 
Nor in the clefts of the rocks, 
Nowhere in the world is a place to be found 
Where abiding one may escape from 
(the consequences of) an evil deed.


๑๓. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชุเฌ 
น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวิสฺส 
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส 
ยตุรฏฺฐิตํ นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ฯ ๑๒๘ ฯ


ไม่ว่าบนท้องฟ้า 
ไม่ว่าท่ามกลางสมุทร 
ไม่ว่าในหุบเขา 
ไม่มีแม้สักแห่งเดียว 
ที่คนเราอาศัยอยู่แล้ว 
จะหนีพ้นความตายได้

Neither in the sky no in mid-ocean, 
Nor in the clefts of the rocks, 
Nowhere in the world is found that place 
Where abiding one will not be overcome by death.


ที่มา : หนังสือพุทธวจนในธรรมบท โดย อ.เสถียรพงศ์ วรรณปก


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย