ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายที่ดินฟื้นคืนพุทธสถานโบราณ ตรวล่ะ 100 บาท ณ. สำนักสงฆ์กรุกลางแพะ วัดร้าง 500 กว่าปี

 socoman  

โบราณสถานกรุกลางแพะ เป็นวัดร้าง 500 กว่าปี ซึ่งตั้งอยู่หลังหมู่บ้าน ระหว่างบ้านหล่ายฮ่อง หมู่ 8 กับ บ้านร้อง หมู่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พเยา อยู่กลางป่า หลังบ้านชาวบ้าน 5-6 หลัง

กรุเจดีย์ถูกขุดหาสมบัติ และของโบราณ วัตถุโบราณ เช่นพระพุทธรูปหินทราย และอื่น ๆ ถูกเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

สภาพเป็นกองอิฐ เศษซากปรักหักพังของเจดีย์ และร่องรอยการขุด ปัจจุบันได้มีชาวบ้านจับจองทำกินมาหลายสิบปี

มีบ้านคนหนึ่งหลังภายในโบราณสถานแห่งนี้ ซึ่งทางเข้าบ้านคนหลังนี้ ได้ตัดถนนผ่ากลางเจดีย์โบราณครึ่งหนึ่ง กว้าง 2 เมตร เพื่อเป็นทางให้รถสัญจรไปมาของชาวสวน ซึ่งต้องเดินทางเหยียบย่ำเจดีย์นี้ประจำ

ปัจจุบันนี้ -- พระครูศรีรัตนโสภณ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ ได้ทำการขอซื้อที่ดินคืนเพื่อบูรณะเจดีย์โบราณ ไม่ให้รถสัญจรเหยียบกลางเจดีย์ เพราะใต้เจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่ดิน ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 14 ไร่ ซึ่งชาวสวนทราบดีกว่าเป็นวัดโบราณ จึงได้มอบคืนให้กับพระครูศรีรัตนโสภณ เมื่อตอนเป็นเจ้าคณะตำบลดงเจน และวัดม่อนป่าสัก ได้เข้าไปดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์

แต่มีข้อแม้ว่า ชาวสวนทุกคนต้องการให้ทางวัดม่อนป่าสัก ชดเชยค่าเสียหายที่ได้บุกเบิกไถที่ เพื่อเป็นที่ทำกิน และชดเชยค่าต้นไม้ที่ปลูก ส่วนมากจะเป็นไม้สักทอง

ชาวสวนต้องการให้ชดเชยค่าทำกินไร่ละ 40,000 บาท จำนวน 14 ไร่

ทางวัดจึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญให้กับญาติโยมสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายที่ดินเพื่อฟื้นคืนพุทธสถานโบราณสถานให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเช่นยุคบรรพบุรุษในอดีต

----------------------

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายที่ดิน

ตร.วา ละ 100 บาท

สามารถร่วมทำบุญได้ที่

ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา

ชื่อบัญชี - โครงการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์

เลขที่ - 209-2-50615-3

----------------------------

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

พระครูศรีรัตนโสภณ

ประธานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานกรุกลางแพะ วัดร้าง 500 กว่าปี

โทร. 0979941691

--------------------------------------------------

ท่านใดประสงค์จะรับอนุโมทนาบัตรโปรแจ้ง ชื่อที่อยู่ ในข้อความนะครับ ทางวัดจะได้จัดส่งไปให้

-----------------------

ขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาบุญกุศล เพียงส่งจิตเป็นบุญเป็นกุศล มองในแง่ดี ทิ้งแง่ร้าย รักษากุศลจิตให้มั่นคง ทุกความคิด ทุกคำพูด ทุกการกระทำมั่นคงในความดี มั่นคงในกุศล มั่นคงในปัญญา บุญบารมีก็จะเกิดขึ้นไม่ขาดสาย อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ


FB ของทางวัด https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-500-%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5-108711727360301/?__tn__=%3C-R&eid=ARDnTZ917PPyHxBShoiBtUPdDovDiBb_wwlfA9I-cMGxDpJsFLuiz0bEu1QjSH-rHENbGRdC3HU1z8Ns&hc_ref=ARRnRdZC9U6aJPpx007RSwa3WVF2FWa28-OueXcR-BxXwDilAt-tf8bvho__bJd3teo&__xts__[0]=68.ARBEbD4ZzT7d_sx96Qa0HHMpw28ZM8aF9pqLtyv0qlG0INewd9zK1f22O1Ye1lWy0XytmwEEhSw8_sLJDnQKYzFEHwRAWonkZUttLKwWQrJ9K7nCmxi-Ojz3AQIQridL4JV0CtB1g9HvmkmT-_EfSRHZOooldYS5RRiqZAyilqLlYaIMKsnAHd6jkUsyxdZn0FVR-JTymj1aH-TvU344KVfvM3qv01wSYJ8MW7vkwTPuXnw1KuX_QUPPTxtHxegh9bUHx4amB5OEdPlEk6DZ0YOIxNYlZ_FhLIDKMAyYgkTdFvurz5Pkq0w2YwoZrUuE-ClaFDHW1uZjDvDuGchWqvo


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• พุทธคุณ ๙ ประการ

• วัดดุสิดาราม วรวิหาร

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ธรรมชาติของจิต - พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย