ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่องมหาภัยพิบัติ "เรียนรู้เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่ออยู่รอด"

 fireflies_tf    8 มี.ค. 2555

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา(ฟรี)
เรื่อง “มหาภัยพิบัติ เรียนรู้เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่ออยู่รอด”
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดงานสัมมนา
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ปชา ภาณุบุญ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ

เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายโดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อดีตประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ
เวลา11.00 – 12.00 น. บรรยายโดย ผู้แทนกองทัพบก เชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา13.00 – 14.00 น. บรรยายโดย พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เวลา
14.00 – 15.00 น. บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์
เวลา15.00 – 15.30 น. บรรยายโดย ดร.ปชา ภาณุบุญ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เวลา15.30 – 16.00 น. แนะนำศูนย์ปฏิบัติการรับมือมหาภัยพิบัติ มหาสุรสิงหนาท (ศภม.)
เวลา16.00 – 17.00 น. สวดพระคาถาอุปปะปาสันติ หรือมหาสันติงหลวง เพื่อบรรเทาภัยพิบัติและเหตุร้ายต่าง ๆ แก่บ้านเมือง โดยพระอาจารย์มหา ดร.สิงห์ทน นราสโภ วัดวรเชษฐ์ (นอกเกาะ) จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลา17.00 น. พิธีปิดงานสัมมนา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและชมโปสเตอร์งานได้ที่
http://www.mahasurasinghanat.org/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและชมโปสเตอร์งานได้ที่  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,689 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย