ประโยชน์ของมวยไทย ประเพณีไทย

 lovethailand2019     17 ต.ค. 2566

ประโยชน์ของมวยไทย ประเพณีไทย มีผู้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของมวยไทยในแง่มุมต่างๆ ไว้ดังนี้ ฟอง เกิดแก้ว กล่าวว่า กีฬามวยไทยมีประโยชน์ ดังนี้

- มีความมั่นใจในตนเอง
- ทำให้เกิดความกล้าหาญ
- มีอำนาจบังคับจิตใจดีขึ้น
- มีสมรรถภาพทางกายดี
- มีความมานะอดทน
- มีเชาวน์ไว ไหวพริบดี ตัดสินใจได้ฉับพลัน
- มีความสุขุม รอบคอบ และเยือกเย็น
- มีความพินิจ พิเคราะห์ รู้จักเหตุผล
- มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
- มีความโอบอ้อมอาร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- มีความเข้มแข็ง อดทน
- มีความสุจริต ยุติธรรม
- มีความสนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน
- มีความสามัคคี
- เป็นพลเมืองดีของชาติ
- สร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย
- สามารถป้องกันตนเองและคุ้มครองผู้อื่นในยามมีอุบัติภัยต่างๆ
- มีรูปร่างทรวดทรงสง่างาม

ที่มา : https://www.lovethailand.org/tradition/muay_thai.html

3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย