โครงการ "ครูของประชาชน" ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครู ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล

 MinKerati    27 พ.ย. 2562

โครงการครูของประชาชน เกิดขึ้นจากการขาดแคลนครู ตามโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทบางส่วน มีจำนวนครูไม่ครบตามชั้นเรียน ทำให้ครูหนึ่งท่าน ต้องทำการสอนและดูแลเด็กพร้อม ๆ กัน. ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้วิธีคือจ้างครูและครูผู้ช่วยมาช่วยในการสอน แต่เงินที่ใช้ในจ้างครูมาสอน ก็ต้องหาเงิน หรือทำกิจกรรมเพื่อให้ได้เงินมาจ้างครู
แนวทางแก้ไขที่ทางโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วคือ จัดทำผ้าป่าร่วมกับชุมชน แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นและเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีความยั่งยืน
โครงการครูของประชาชน จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีเงินเพื่อนำมาจ้างครู หรือครูผู้ช่วยนั่นเอง. โดยทางโครงการครูของประชาชน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมทำกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีสังคมช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนเรื่องดังต่อไปนี้

แก้ปัญหา “ขาดแคลนครู” สนับสนุนค่าจ้างครูอัตราจ้าง ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู
สืบสาน “พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา” ส่งเสริม และสานต่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ส่งเสริม “ครูต้นแบบ” เชิดชู สนับสนุน ครูที่มีความประพฤติดี อุทิศตนเพื่อชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

รายละเอียด https://fabricsystems.net/blog/detail/17
https://www.facebook.com/MyTeacherCSR/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,716 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย