เรื่อง การเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูน animation เรื่อง พระพุทธศาสดา

 sirimontien@gmail.com    8 พ.ย. 2560

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจกับการเผยแพร่ศาสนาพุทธ

เนื่องในปี พ.ศ. 2546-2554เป็นระยะเวลา 8 ปี ที่ได้มีการจัดสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติในรูปแบบ Animation โดยเหล่าข้าราชบริพาร, คณะผู้ตามเสด็จ, เหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรดาพุทธศาสนิกชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักนายกรัฐมนตรี มีประธานฝ่ายสงฆ์คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์( นิยม ธานิสสโร ป.ธ.9 ) และประธานกิตติมศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(บัว ญาณสัมปันโน) ซึ่งได้มอบนามภาพยนตร์ว่า พุทธศาสดา มีความยาว 4 ชั่วโมงเศษ แสดงเรื่องราวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ เผยแพร่พระธรรม ปรินิพพาน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตรงตามคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปฐมสมโพธิกถา ต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังพระชนม์ชีพทรงพระชนม์พรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้ได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์ พุทธศาสดาในครั้งนั้น
แต่เนื่องด้วยเว็บไซค์แหล่งที่มา http://www.buddha-thushaveiheard.com/ ในปัจจุบันมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถเปิดได้ และอีกทั้งใน YouTube ที่ได้มีการเผยแพร่ในส่วนของภาคภาษาไทยนั้นไม่สมบูรณ์ตามภาพยนตร์ที่ได้มีการผลิตแต่เดิม.

ส่วนภาพยนตร์ พระมหาชนก ซึ่งเป็นชาดกในชาติที่ 2 ของทศชาติชาดก พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดก ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤษประกอบอีกภาษา รวมทั้งแผนที่ฝีพระหัตถ์ แสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่งและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม กับกำหนดวันเดินทะเลตลอดจนจุดอัปปางของเรืออับโชค ทรงคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์แสดงถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์และโหราศาสตร์ไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2539 พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ก็ได้นำออกจำหน่าย ในปีพ.ศ. 2542 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก อีกครั้ง ในรูปแบบของการ์ตูนโดยมี ชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดภาพการ์ตูนประกอบ ในปี 2557 แล้วสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ TACGA โดยมีบริษัทผู้ผลิตแอนิเมชั่น 15 บริษัทร่วมกันผลิต เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ความยาว 112 นาที แบ่งเป็น คือ องก์ที่ 1 กำเนิด องก์ที่ 2 ความเพียร และองก์ที่ 3 ปัญญา ซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ทาง YouTube

ข้าพเจ้าครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร ขออนุญาตนำภาพยนตร์พุทธศาสดา ที่ได้มีการผลิตเผยแพร่ในรูปแบบเดิมภาคภาษาไทยเต็มเนื้อเรื่องโดยสมบูรณ์ใหม่ และภาคภาษาอังกฎษ มาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเยาวชน พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซี้ง เพื่อให้เป็นหลักแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภาพยนตร์พุทธศาสดาและพระมหาชนก เพื่อเป็นธรรมทาน ณ ที่นี้ด้วย


ครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร

ข้อมูลในการเปิดภาพยนตร์พุทธศาสดา:
1. ภาษาไทย:https://www.youtube.com/watch?v=UatzdHVkGME


2. ภาษาอังกฎษ(ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้เผยแพร่ใน youtube ชื่อ rabolio:
https://www.youtube.com/watch?v=b0tyQ6lLuP8


Attachments area
Preview YouTube video ภาพยนตร์ Animation เรื่อง พุทธศาสดา(ภาษาไทย)

ภาพยนตร์ Animation เรื่อง พุทธศาสดา(ภาษาไทย)
Preview YouTube video Thus Have I Heard [English]

Thus Have I Heard [English] https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ข้อมูลทาง youtube แล้วเรียบเรียงให้สมบูรณ์เหมือนภาพยนตร์ที่ได้ทำมาแต่เดิม


  3,644 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย