เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์

 phraedhammajak    12 ก.ค. 2562

เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์
เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ถนน และบริเวรสำนักปฏิบัติธรรม

ถวายสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 089 2137759

เนื่องจากสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เป็นสถานที่เปิดให้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูเข้าพรรษาได้มี พระภิกษุ สามเณร และญาติโยมสนใจติดต่อเข้าปฏิบัติธรรม มาบวชเนกขัมมะ พักแรมปฏิบัติธรรมที่สำนัก ฯ ในเวลากลางคืนพื้นที่บางส่วนก็ยังไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ในโอกาสเข้าพรรษา ปี 2562 นี้

จึงขอบอกบุญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเพิ่มแสงสว่างทางเดิน และบริเวณเขตที่พักที่ปฏิบัติธรรม
ในราคาชุดละ 3,000 บาท ( โคมไฟ 2539 + เสาเหล็ก 420 )
รับจำนวน 3 ชุด หรือตามกำลังศรัทธา
ในฤดูกาลเข้าพรรษา ชาวพุทธนิยมถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุได้จุด ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ในอดีต เทียนพรรษาจุดเพื่อให้แสงสว่าง เวลาพระท่านสวดมนต์ ทำวัตร หรือเจริญภาวนาเดินจงกรม แต่ในปัจจุบันได้มีไฟฟ้า มีหลอดไฟให้แสงสว่าง การถวายเทียนการจุดเทียน ก็เป็นไปเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา

ขอให้อานิสงส์การถวายโคมไฟให้แสงสว่าง ถวายสิ่งที่มีอานิสงส์ให้คนมองเห็นทาง. มองเห็นความดีของเรา. บางทีทำดีเหมือนไม่มีคนเห็น ทำดีกับคนไม่ขึ้นเขาไม่เห็นค่า เพราะไม่ประจบ ไม่เอาหน้า เมื่อถวายแสงสว่างก็ขอให้พบความสว่างทั้งการงานชีวิต สติปัญญา มองเห็นทางของตัวเอง และให้คนรอบข้างได้เห็นได้อนุโมทนา. ท่านใดอยากร่วมบุญรับเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติ่ม เสาไฟติดทางเดิน ติดบริเวณสำนักเพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืนสามารถร่วมบุญ แจ้งประสงค์ได้.

พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 089 2137759

เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
พระอนุรุทธะ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพย์จักษุญาณ ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะในชาติปางก่อนพระอนุรุทธะเคย "ให้แสงประทีปเป็นทาน"

พระบรมศาสดา ได้ตรัสยกท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทาง ผู้มีทิพยจักษุญาณ พระอนุรุทธะ ในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นคนยากจนแต่ท่านได้ทำบุญใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ออกจากฌาณสมาบัติและอธิษฐานว่า "คำว่า ไม่มี" จงอย่าเกิดแก่ข้าพเจ้า และก็ได้เป็นเศรษฐี ใน ชาตินั้นเมื่อละโลกไปก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ 7 ชาติ พระมหาจักรพรรดิ์ 14 ชาติ อีกทั้งเคยทำบุญใหญ่สร้างประทีปโคมไฟหลายพันดวงเพื่อบูชาเจดีย์ ในชาติสุดท้ายมาบังเกิดเป็น พระอนุรุทธะ ขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานท่านก็ตามดูจิตของพระบรมศาสดาและบอกพระ อานนท์ทราบทุกขณะ

อานิสงส์ของการถวายประทีปโคมไฟ

1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง

2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ

3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์

4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)

5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน

6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต

7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม

8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ

9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย


• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ปุญฺญํ สุขํ ชิวิตสงฺขยมฺหิ บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• การรักษาเพลงเพื่อบรรเทาความเครียดความเหนื่อยล้าภาวะซึมเศร้าการปฏิเสธอารมณ์เชิงลบดีท็อกซ์

• หนังสือเเนะนำ

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย