ยุวพุทธิกสมาคมฯขอเชิญร่วมโครงการ "นิทรรศการธรรมศิลป์-ศิลปะเพื่อพระธรรม"

 kaveebsc    

ยุวพุทธิกสมาคมฯขอเชิญร่วมโครงการ "นิทรรศการธรรมศิลป์-ศิลปะเพื่อพระธรรม"
ในวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ สาวัตถีธรรมเธียเตอร์ วั้น ๒ อาคารบุญยงว่องวานิช
ยุวพุทธฯ บางแค โทร 02 4552525

๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ น. พิธีเปิด
- รำอวยพร โดยเยาวชนคณะยุวพุทธนาฏลีลา ชุดดอกไม้ผลิ
- เปิดวีดีทัศน์แนะนำสมาคม (๑๐ นาที)
- คุณอนุรุธ ว่องวานิช นายกสมาคมกล่าวต้อนรับ
- คุณหมออุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- วีดีทัศน์ แนะนำโครงการธรรมศิลป์ "ศิลปะเพื่อพระธรรม" (๑๐ นาที)
- มินิคอนเสริ์ต ดินป่า จีวัน และ อ.แนบ โสตถิพันธ์ (๑๕ นาที)
- เสวนาศิลปะเพื่อพระธรรม (๑:๔๕ นาที)

ผู้ร่วมเสวนา
๑. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
๒. อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
๓. คุณอนุรุธ ว่องวานิช นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
๔. คุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร
๕. อ.ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ ประธานกลุ่มพดด้วง

๑๖.๐๐ น. เชิญชมนิทรรศการธรรมศิลป์ และรับประทานอาหารว่าง


3,629


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย