ปฏิบัติธรรม

 puhenpai    5 มี.ค. 2560

https://www.youtube.com/watch?v=NgtPIYSCRs0


• สร้างบุญกุศลจะมีอานิสงส์อะไร?

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล

• “ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย”

• อาลัย ในหลวง

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย