ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน

 PhrabaidikaIsoon    30 เม.ย. 2554

ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็น 1 ใน 14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสามเณรจำนวน 145 รูป ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่สามเณรที่มีความมุ่งมั่นที่จะสานฝันให้แก่บิดามารดา ซึ่งการที่จะขอทุนจากหน่วยงานต่างๆซึ่งก็เป็นการยากยิ่งที่จะได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง จึงขอบอกบุญมายังญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้ และหากท่านจะเมตตากระจายบุญให้แก่ผู้อื่นช่วยบอกบุญแก่ผู้ที่อยากจะทำบุญก็จะเป็นบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ และยังเป็นการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอีกด้วย สามารถติดต่อขอร่วมบริจาคได้ที่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทร 054-755546 หรือ
พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ รองเจ้าคณะอำเภอท่าวังผา วัดนิโครธาราม 081-7964568
พระอาจารย์คงศิลป์ ภทฺทราวุโธ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7964699 (prakhongsin@hotmail.com)
พระใบฎีกาไอศูรย์ ชยลงฺกโร ฝ่ายประสานงาน/กิจกรรมแนะแนว 085-7178432 (acer_non@hotmail.com)
นายเสวียน ศิริแก้ว ฝ่ายวิชาการ 081-7964662 (saveian.siri@hotmail.com)

ตอนนี้ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จังหวัดน่านต้องการปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อตั้งเป็นกองทุนให้กับนักเรียนสามเณรในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งสามเณรเหล่านี้ไม่มีโยมอุปัฏฐากเหมือนสามเณรในเมือง ไม่มีกิจนิมนต์เหมือนพระภิกษุ จึงมีความประสงค์ที่อยากจะสร้างอนาคตให้แก่สามเณรชนบทตาดำดำที่ตั้งใจเข้ามาบรรพชาเพื่อศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านมาสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทยร่วมกัน สามารถบริจาคได้ กองทุนละ 1000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา รับรองว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่่ท่านบริจาคคุ้มค่าแก่การให้ทานทั้งปวงแน่นอน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ชื่อบัญชี สามเณรอำนาจ ปุกคาม (เป็นชื่อบัญชีที่อาตมาใช้มาตั้งแต่เป็นสามเณร ปัจจุบันช่ื่อ พระไอศูรย์ )
หมายเลขบัญชี 507 0 14938 5 ประเภทออมทรัพย์

หรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด สำนักงานรังสิต
ชื่อบัญชี พระไอศูรย์ ปุกคาม เลขที่บัญชี 201 030629-9

ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้
พระใบฎีกาไอศูรย์ ชยลงฺกโร
(พระอาจารย์ฝ่ายสวัสดิการสามเณร/กิจกรรมแนะแนว)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 085-7178432

ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถแจ้งการโอนเงินผ่านกระทู้นี้ หรือ ทางอีเมลล์ acer_non@hotmail.com หรือติดต่อโดยตรง 085-7178432
ร่วมทำบุญ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 200 บาท วันที่ 7/5/11 เวลา 7.29 น.

ขออนุโมทนาบุญ

ได้รับปัจจัยเรียบร้อบแล้ว


ขอเจริญพรเชิญญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญเป็นกองทุนการศึกษาสามเณร


  3,477 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย