แผ่แพร่ธรรมมะทางวิทยุ

 อคฺคเมโธภิกษุ    13 มี.ค. 2554

เชิญร่วมบริจาค CD ธรรมมะ หรือเสียงอ่าน ธรรมมะ นิทานชาดก ต่างๆเกียวกับคำสอนทางพระพุทธศาสนา
หรือพระภิกษุรูปใดอยากจะเผยแพร่เสียงเทศเสียงธรรมของท่านส่งไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุธรรมได้
ตามที่อยู่นี้เลย เพราะพึ่งเปิดใหม่ยังขาด ธรรม อีกมากมายครับ

วัดศรีดอนชัย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• พระคุณแม่ทดแทนไม่รู้หมด

• ลำดับขั้นของการเป็นผัวเมียกัน

• ชีวิตมีนิดเดียวจะทำบาปทำไม

• พุทธกิจ ๔๕ พรรษา

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย