พระภิกษุสามเณรกำลังรอท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์วัดเหมืองง่า จังหวัดลำพูน (มีวัตถุมงคลเป็นของบรรณา

 ธนิสฺสโรภิกฺขุ    31 ม.ค. 2554

ด้วยทางวัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ทำการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ซึ่งเป็นลักษณะอาคารทรงไทยล้านนาประยุกต์ ๒ ชั้นครึ่ง ขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างแล้ว แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการดำเนินการสร้าง ดังนั้นจึงใคร่ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์วัดเหมืองง่า เพื่อใช้เป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุสามเณรในครังนี้ด้วย
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่
พระครูวีรศาสน์ประภัศร์ เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า โทร... ๐๘-๙๘๕๑-๔๗๒๖
พระมหาธนากานต์ ธนิสฺสโร วัดเหมืองง่า โทร... ๐๘-๙๕๕๔-๙๘๔๗
หรือหรือ บริจาคโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วัดเหมืองง่า สาขาลำพูน
บัญชีเลขที่ ๕๑๑-๐-๐๖๓๓๔-๖
วัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
"ยินดีอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านศรัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดเหมืองง่า"
เจริญพรอนุโมทนาที่แวะมาเยี่ยมชมและร่วมทำบุญในครั้งนี้
สีและชนิดของกระเบื้องมุงหลังคากุฏฺิสงฆ์วัดเหมืองง่า
ช่างได้ประเมินราคาและจำนวนกระเบื้องทั้งหมด ดังนี้
กระเบื้อง จำนวน 8,500 แผ่น
จำนวนปัจจัยทั้งสิ้น 500,000 บาท
นักศีลนักทานท่านใดมีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลจะร่วมทำบุญก็ขอเจริญพร
พระครูวีรศาสน์ประภัศร์ เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า โทร..089-8514726
พระมหาธนากานต์ ธนิสฺสโร รองเจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า โทร..089-5549847
หรือติดต่อมาทาง E-mail: thanakan.th@hotmail.comทางวัดเหมืองง่ามีวัตถุมงคลสำหรับท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์วัดเหมืองง่าตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป
ท่านพระครูวีรศาสน์ประภัศร์จะมอบตระกรุดสาลิกาให้เป็นของบรรณาการแก่ผู้ใจบุญ


เมตตามหานิยม โชคลาภวาสนา สมปรารถนา
ค้าขายร่ำรวย มหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น
****************************
ตระกรุดสาลิกา มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมีพลังอำนาจทางการเจรจา ค้าขาย เป็นที่จับจิตจับใจ ไพเราะเสนาะหูของผู้ที่ได้ยินได้ฟัง อีกทั้งเป็นเสน่ห์ เมตตามหานิยม แก่ผู้ที่ได้พบเห็น เรียกทรัพย์ เรียกลาภ มีอานุภาพให้ผู้พกพา มีการเจรจาพาที ผู้ฟังมีความเชื่อถือ ติดต่อการงานสำเร็จโดยง่าย เจ้านายผู้ใหญ่ให้ความรักใคร่ เป็นมหาเสน่ห์แก่เพศตรงข้าม เหมาะใช้สำหรับ นักการค้า นักการเจรจา เซลแมน พิธีกร นักดนตรี นักแสดง พ่อค้าแม่ขาย ผู้ใช้วาทศิลป์ ศิลปิน นักร้อง ต้องมีไว้บูชาเถิดประเสริฐดีนักแลฯ>>
หากมีความประสงค์จะรับวัตถุมงคลขอแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ให้กับทางวัดเหมืองง่าด้วย เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง


ทำบุญสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์
วัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
อานิสงส์ของการสร้างกุฏิ
การสร้างกุฏิ หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์ พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้
๑. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
๒. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
๓. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า
“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”
การถวายกุฎิที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)
๔. ในพุทธวรรคที่ ๑ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ ๘ ปฎิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด
ตัวอย่างท่านผู้ใดได้อานิสงส์ดังกล่าว คือ
พระมหากัสสปเถระ ได้ดีเพราะสร้างพุทธเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า
พระอุบาลีเถระ ได้ดีเพราะสร้างสังฆาราม(วัด) ถวายพระพุทธเจ้า
พระอุปสีวเถระ ได้ดีเพราะสร้างอาศรม(ที่อยู่อาศัย)ถวายพระพุทธเจ้า
พระอายาตทายกเถระ ได้ดีเพราะสร้างบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจ้า
ชาวพุทธได้ทราบ แบบอย่างอันประเสริฐเลิศล้ำอย่างนี้ จึงนิยมสร้างวัด ในประเทศไทยจึงมีวัดวาอารามมากมาย เป็นที่เชิดชูหน้าตาของชาติ จูงใจให้ชาวต่างชาติอยากไปเที่ยวเมืองไทย
ร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างกุฏิสงฆ์
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่
พระครูวีรศาสน์ประภัศร์ เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า โทร... ๐๘-๙๘๕๑-๔๗๒๖
พระมหาธนากานต์ ธนิสฺสโร วัดเหมืองง่า โทร... ๐๘-๙๕๕๔-๙๘๔๗
หรือหรือ บริจาคโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วัดเหมืองง่า สาขาลำพูน
บัญชีเลขที่ ๕๑๑-๐-๐๖๓๓๔-๖
วัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
อานิสงส์การถวายปัจจัย
(เงิน ไม่ใช่ปัจจัย ๔) ซึ่งเป็นประดุจแก้วสารพัดนึก ทำให้ได้อานิสงส์คือเป็นผู้มีทรัพย์มาก และสามารถใช้สอยทรัพย์สมบัติของตนได้ตามความปรารถนา ช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้า ให้กลายเป็นผังของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา


  3,317 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย