ขอเชิญร่วมบุญซื่อที่ดินสร้างวัดไทย เชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย

 socoman    14 ก.พ. 2564

น้อมมโนอธิษฐาน
"ขอนำพื้นดินนี้ ที่เคยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา กลับคืนมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย ด้วยการร่วมใจสร้างวัดไทย เชตวันมหาวิหาร ในนามชาวพุทธไทยทั่วโลก
บุญอันใดอันเกิดขึ้นจากการสร้างวัดแห่งนี้ ขอถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
( พระธรรมโพธิวงศ์ วีรยุทฺโธ
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล )
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ยินดีและพร้อมต้อนรับพุทธศาสนิกชน ผู้แสวงบุญทุกท่าน
มูลคันธกุฏิจำลอง สถานที่ประทับแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และอาคารที่พักผู้แสวงบุญ อาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” ได้สร้างเสร็จสมบรูณ์แล้วทั้งสามารถรองรับพุทธศาสนิกชนได้จำนวน ๑๘,๐๐๐ คนต่อปี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น
๒๙ ล้านบาท (ยี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
ขออนุโมทนาบุญโดยยิ่ง....
ร่วมบุญ
ร่วมทำบุญ ส่งเสริมงานพระธรรมทูต ได้ที่ ธ.ทหารไทย สาขาสุรวงศ์
บัญชีชื่อ มูลนิธิวัดไทยฯเพื่อสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร-อินเดีย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-14801-9 โทร.อินเดีย+919621626090 หรือ
โทร.ไทย 086-0395005
ขอเจริญพร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,774 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย