ใครรู้สถานที่ทำบุญและโบราณสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติบ้าง

 yuyu  


ในที่สุด"พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร" ชาวไทยได้หล่อหลอมใจกันจัดสร้างขึ้นได้ประดิษฐานที่ลุมพินีสถานแล้ว
บริเวณทางเข้าสู่วิหารมายาเทวี เพื่อให้คนไทยได้สักการะบูชา และยังมาลานเพื่อปฎิบัติธรรมอีกด้วย


• บทสวดระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) รตนปริตร

• ๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

• เหวลึกของดวงจิต คือ โลภ โกรธ หลง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• บอกบุญ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย