พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
เชียงใหม่

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วัดประจำรัชกาลที่ ๙)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๒)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครพนม


วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครปฐม

วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
เชียงใหม่


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
พิษณุโลก

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
นครปฐม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๑)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
สระบุรี

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
วัดพระแก้วมรกต วัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ วัดในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร


วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
สมุทรปราการ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดชินวราราม วรวิหาร (วัดมะขามใต้)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
ปทุมธานี


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
สุโขทัย

วัดศาลาปูน วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (วัดชีปะขาว)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย