วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร (วัดเลียบ) กรุงเทพมหานคร

วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร (วัดเลียบ) กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2491
วันรับวิสุงคามสีมา : วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513


วัดราชบุรณะ เดิมชื่อ "วัดเลียบ" สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 1 ทรงพระราชศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ สถาปนาวัดเลียบขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 2336 โดยพระราชทานนามว่า "วัดราชบุรณราชวรวิหาร"

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระวิหารขึ้นใหม่มีพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งรัชกาลที่ 1 โปรดนำมาจากหัวเมือง 162 องค์


• พระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ (พระสุบินชาดก)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• รวมเพลงธรรมะเปิดโลก - รฎา ณัฎฐ์ธยาน์

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย