วัดอมรินทราราม วรวิหาร (วัดบางหว้าน้อย) กรุงเทพมหานคร

วัดอมรินทราราม วรวิหาร (วัดบางหว้าน้อย) กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2200
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2325


วัดอมรินทรารามวรวิหาร หรือชื่อเดิมว่า วัดบางหว้าน้อย ตั้งอยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร

ประวัติความเป็นมา
วัดนี้เป็นวัดโบราณ ชื่อว่า "วัดบางหว้าน้อย" ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง คู่กันกับวัดระฆังโฆสิตาราม เดิมเป็นชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร ต่อมาได้ถูกจัดเป็น ชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นแล้ว กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขวังหลังได้โปรดปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง วิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญกุฏิ เสนาสนะ และ ถนนในพระอาราม รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอมรินทราราม" และทรงสร้างพระอุโบสถที่สร้างค้างอยู่ต่อไปจนสำเร็จ

ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 กรมพระราชวังหลังได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ได้เป็นผู้สถาปนาขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม คือ สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง วิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เสนาสนะ และถนนในพระอาราม รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอมรินทราราม" ตามชื่อของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี คู่กับวัดบางหว้าใหญ่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังโฆสิตาราม ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดถูกทิ้งระเบิดใส่ แต่อุโบสถไม่ถูกทำลาย

ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร และสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งทรงสร้างกุฏิเพิ่มเติมอีกหลายห้อง การปฏิสังขรณ์ได้กระทำกันต่อเนื่องมาทุกยุคของเจ้าอาวาส แต่ละรูปรวมทั้งพระบรมราชวงศ์ ข้าราชบริพาร และ ราษฏรผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์วัดอมรินทรารามตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

สถานะและที่ตั้ง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ เลขที่ 566 แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีที่ดินเป็นที่ตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อโบสถ์น้อย •

( พระอุโบสถ }
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างขึ้นใหม่ ลักษณะเป็นทรงไทยจัตุรมุข หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม สร้างเสร็จ ปี พ.ศ. 2512   

{ พระประธานในพระอุโบสถ }
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง   

{ โบสถ์น้อย }
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาลด 3 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ อยู่ใกล้กับสะพานอรุณอมรินทร์ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. 2492   

{ มณฑปพระพุทธบาทจำลอง }
พระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง ทรงสร้างขึ้น ประดับด้วยกระเบื้องและถ้วยชามเขียนสีของจีนฝีมือประณีตงดงามมาก   

{ รอยพระพุทธบาทจำลอง }   

{ พระพุทธฉายจำลอง }
พระองค์เจ้าหญิงกระจับ พระธิดาในกรมพระราชวังหลังทรงสร้างขึ้นเป็นภูเขามีความสูง 3 วา 2 ศอก กว้างโดยรอบ 19 วา   

{ หลวงปู่ทวด , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) }   
10,778จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย